Privacy

Op deze pagina laat ik u weten welke persoonsgegevens ik verzamel, waarom ik deze gegevens verzamel en wat ik ermee doe. Ik vind het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorg ervoor dat de persoonlijke informatie die u mij verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt het er op neer dat ik uw persoonsgegevens:

  • alleen gebruik voor doelen die met u zijn overeengekomen
  • niet zomaar met anderen zal delen
  • zorgvuldig beveilig

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacytoelichting zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop ik met uw persoonsgegevens omga, dan kom ik graag met u in contact. U kunt hiervoor een email sturen naar de contactgegevens onder aan deze pagina.

Doeleinden

Om werkzaamheden te kunnen verrichten, is het voor Accend noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Contactgegevens
  • Geboortedatum
  • ID-gegevens
  • Financi├źle gegevens, zowel zakelijk als privé
  • NAW-gegevens en BSN

Accend zal de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

Bewaartermijn

Accend zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, rekening houdende met de daarbij geldende wetgeving.

Gegevens uitwisselen met anderen

Accend verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, zij daartoe verplicht is op grond van de wet, zij hiertoe een gerechtvaardigd of algemeen belang heeft, of zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen

Website en cookies

Accend maakt bij het aanbieden van elektronische diensten alleen gebruik van functionele cookies, die noodzakelijk zijn voor het correct functioneren van de website.

Accend maakt geen gebruik van Google Analytics en andere trackers.

Beveiliging

Accend doet al wat in haar vermogen is om de privacy van de aan haar beschikbaar gestelde persoonsgegevens te waarborgen. Hiervoor zijn procedurele en technische maatregelen genomen.

Contactgegevens

Mochten er vragen zijn over deze privacyverklaring dan kunt u contact opnemen met M. Hoes via e-mail: m.hoes@accend.nl.